Αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Οι ακόλουθες παράγραφοι καθορίζουν ποια δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία, πότε, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση. Εξηγούμε πώς λειτουργούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας και πώς διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλοι οι ορισμοί αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σύμφωνα με το άρθ. 4(1) του ΓΚΠΔ, ως προσωπικά δεδομένα νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Αυτή η δήλωση απορρήτου δεδομένων είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.rosalux.de/datenschutz, καθώς και η αποθήκευση και η εκτύπωση ανά πάσα στιγμή.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθ. 21 του ΓΚΠΔ, εφόσον δηλώνουμε το νόμιμο δικαίωμά μας ή ένα νόμιμο δικαίωμα τρίτου μέρους (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ) να αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Σύμφωνα με το άρθ. 21 του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή το σχετιζόμενο προφίλ.

Με την αντίρρησή σας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (βλ. άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ σχετικά με το “περιορισμένο δικαίωμά σας για ένσταση”). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογήσετε την ένσταση που προκύπτει από την ειδική σας κατάσταση.

Μπορείτε επίσης να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ειδική κατάστασή σας, όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο. 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (βλ. άρθρο 21 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ).

Αυτή η δήλωση απορρήτου δεδομένων στοχεύει να παρέχει μια πλήρη επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων και επομένως περιέχει αρκετούς συνδέσμους για πληροφορίες και πολιτικές απορρήτου σε εξωτερικούς ιστότοπους (βλ. επίσης ενότητα «Κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικοί σύνδεσμοι» αυτής της δήλωσης απορρήτου δεδομένων). Προσπαθούμε σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου δεδομένων, να διατηρήσουμε ενημερωμένους τους συνδέσμους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι σύνδεσμοι λειτουργούν σωστά λόγω των συνεχών ενημερώσεων αυτών των ιστότοπων. Εάν παρατηρήσετε μη έγκυρο σύνδεσμο, ενημερώστε μας για να εισαγάγουμε τον σωστό σύνδεσμο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του άρθ. 4 (7) του ΓΚΠΔ είναι:

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V.
Straße der Pariser Kommune 8A
10243 Berlin

Germany
Τηλ.: +49-(0)30-44310-0
Fax: +49-(0)30-44310230
E-mail: info@rosalux.org
Ιστοσελίδα: www.rosalux.de

Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος:

Daniela Trochowski (Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Rosa-Luxemburg-Stiftung)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ζητήματα Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας:

kpp-group GmbH
Berliner Str. 112A
13189 Berlin, Germany
Τηλ.: +49-(0)30-20673720
E-mail: datenschutz@rosalux.de

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθ. 15 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθ. 16 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα διαγραφής (Άρθ. 17 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθ. 18 κι επ. του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθ. 20 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθ. 21 του ΓΚΠΔ)

Για σχετικές απορίες στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση datenschutz@rosalux.de. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είστε όντως το υποκείμενο των δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα.

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στον ιστότοπό μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τον ιστότοπο και τα  άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση ή διανομή των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, παρά τον τακτικό έλεγχο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη προστασία έναντι όλων των κινδύνων.

Γενικές Πληροφορίες: Παροχή των Καταστατικών και Συμβατικών Υπηρεσιών μας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των μελών, των υποστηρικτών, των ενδιαφερομένων, των πελατών και άλλων προσώπων μας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1) στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, εάν προσφέρουμε συμβατικές υπηρεσίες ή ενεργούμε μέσω των επιχειρηματικών μας σχέσεων, όπως με μέλη, ή εάν λαμβάνουμε υπηρεσίες ή οφέλη. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6(1) στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ βάσει των έννομων συμφερόντων μας, π.χ. για διοικητικά καθήκοντα ή δημόσιες σχέσεις.

Τα σχετικά δεδομένα, η φύση, το εύρος και ο σκοπός και η απαίτηση της επεξεργασίας εξαρτώνται από τη συμβατική σχέση (π.χ. εγγραφή εκδήλωσης). Αυτό περιλαμβάνει το απόθεμα και τα κύρια δεδομένα του ατόμου (π.χ. όνομα, διεύθυνση κ.λπ.) και δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο κ.λπ.), συμβατικά δεδομένα (π.χ. υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν, περιεχόμενο και πληροφορίες που παρέχονται, ονόματα επαφών) και—εάν παρέχουμε πληρωτέες υπηρεσίες ή προϊόντα—στοιχεία πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών κ.λπ.).

Διαγράφουμε δεδομένα που δεν απαιτούνται πλέον για την παροχή νομοθετικών και συμβατικών σκοπών. Αυτό καθορίζεται από τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις συμβατικές σχέσεις. Σε περίπτωση επεξεργασίας που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις, διατηρούμε οποιαδήποτε σχετικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των επιχειρηματικών μας συναλλαγών ή όσον αφορά τυχόν υποχρεώσεις εγγύησης ή ευθύνης. Η απαίτηση διατήρησης δεδομένων θα επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια. Επιπλέον, ισχύουν οι νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το σύστημα της συσκευής σας θα συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα είναι πληροφορίες που αναφέρονται σε αναγνωρισμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (τον χρήστη του ιστότοπου σε αυτήν την περίπτωση). Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει αυτόματα τα δεδομένα στον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τον χρόνο πρόσβασης στον ιστότοπό μας (αίτημα προς τον διακομιστή του παρόχου φιλοξενίας)
 • Το URL του ιστότοπου από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας
 • Το λειτουργικό σας σύστημα
 • Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε
 • Την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας με τη συσκευή σας και να εμφανίσετε σωστά τον ιστότοπό μας στη συσκευή σας ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα χρησιμεύουν επίσης για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος. Δεν θα αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθ. 6(1) στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας για τον διακομιστή σας και να ενεργοποιήσουμε την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή μας και της συσκευής σας. Για να διασφαλιστεί το τελευταίο, απαιτείται ιδιαίτερα η επεξεργασία της IP διεύθυνσης σας.

Οι επεξεργασμένες πληροφορίες θα αποθηκευτούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι ο εξυπηρετητής μας, ο οποίος πραγματοποιεί την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε συμβατικά, και επίσης δεν απαιτείται για τη σύναψη συμβάσεων. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ή τουλάχιστον όχι στο σύνολό του.

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στη συσκευή σας προκειμένου να κάνει τη χρήση ενός ιστότοπου πιο φιλική προς το χρήστη. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύουν πληροφορίες και ρυθμίσεις σε έναν ιστότοπο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Τα cookies περιέχουν ένα αναγνωριστικό cookie, το οποίο επιτρέπει την εκχώρηση της συσκευής στην οποία είναι αποθηκευμένο το cookie. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 • Cookies που περιέχουν έναν τυχαία δημιουργημένο, συγκεκριμένο αριθμό αναγνώρισης που επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την αναγνώριση της συσκευής σας ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας.
 • Cookies που περιέχουν έναν τυχαία δημιουργημένο, συγκεκριμένο αριθμό αναγνώρισης που επιτρέπει την αναγνώρισή σας ή την αναγνώριση της συσκευής σας στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies θα διαγραφούν αυτόματα μετά από ένα χρόνο.

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι να κάνει τη χρήση του ιστότοπού μας πιο φιλική προς το χρήστη και να σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθ. 6(1) στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε έναν ιστότοπο που αποθηκεύει τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να περιορίσετε την τοποθέτηση των cookies ή να τα απενεργοποιήσετε εντελώς στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής cookies στα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies:

Google Chrome: Ιστοσελίδα

Mozzilla Firefox: Ιστοσελίδα

Apple Safari: Ιστοσελίδα

Microsoft Internet Explorer: Ιστοσελίδα

Microsoft Edge: Ιστοσελίδα

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε συμβατικά, και επίσης δεν απαιτείται για τη σύναψη συμβάσεων. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ή τουλάχιστον όχι στο σύνολό του, ως αποτέλεσμα.

Άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούν επίσης cookies. Αναφερόμαστε ρητά στη χρήση cookies στις μεμονωμένες υπηρεσίες.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε μια τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό γίνεται όταν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων ή για την αποκάλυψη ή μεταφορά δεδομένων σε τρίτους, αυτό γίνεται μόνο εάν απαιτείται για την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών μας καθηκόντων, βάσει της έγκρισής σας, μιας νομικής υποχρέωσης ή των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε δεδομένα ή έχουμε επεξεργασία δεδομένων σε μια τρίτη χώρα μόνο εάν οι ειδικές απαιτήσεις του άρθ. 44 κ.ε. του ΓΚΠΔ πληρούνται. Συνεπώς, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως η επίσημα αναγνωρισμένη θέσπιση του επιπέδου προστασίας δεδομένων που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της ΕΕ (π.χ. η ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για τις ΗΠΑ) ή η τήρηση επίσημα αναγνωρισμένων συμβατικών υποχρεώσεων («πρότυπες συμβατικές ρήτρες»).

Χρήση του YouTube

Χρησιμοποιούμε βίντεο YouTube και πρόσθετα YouTube στον ιστότοπό μας. Το YouTube είναι μια υπηρεσία της YouTube, LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ και παρέχεται από το YouTube. Το YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google, Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Έχουμε ενσωματώσει το YouTube ενσωματώνοντας την υπηρεσία στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας ετικέτες iframe. Εάν φορτωθεί μια ετικέτα iframe, το YouTube ή η Google ενδέχεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το YouTube ή η Google θα μεταφέρουν τις πληροφορίες σε διακομιστή σε τρίτη χώρα.

Δεν συλλέγουμε δεδομένα όταν προβάλλετε ένα βίντεο YouTube στον ιστότοπό μας.

Έχουμε ενσωματώσει το YouTube για να σας παρουσιάσουμε διάφορα βίντεο που μπορείτε να δείτε απευθείας στον ιστότοπό μας.

Η νομική βάση για αυτό το είδος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι το άρθ. 6 (1) στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον που απαιτείται για αυτό έγκειται στο μεγάλο όφελος που προσφέρει το YouTube. Με τη συμπερίληψη εξωτερικών βίντεο μειώνουμε το φόρτο στους διακομιστές μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για άλλους σκοπούς. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί να αυξήσει τη σταθερότητα των διακομιστών μας. Το YouTube ή η Google έχουν επίσης έννομο συμφέρον για τα (προσωπικά) δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να βελτιώσουν τις δικές τους υπηρεσίες.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε συμβατικά, και επίσης δεν απαιτείται για τη σύναψη συμβάσεων. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ή τουλάχιστον όχι στο σύνολό του, ως αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου του YouTube ή της Google στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου της Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Λειτουργία Social Share

Τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter, Facebook, Google+ και Diaspora δεν μεταδίδουν αυτόματα δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Δεν μεταδίδονται δεδομένα για συγκεκριμένη χρήση στον πάροχο εάν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης.

Εκτός από αυτόν τον ιστότοπο, είμαστε επίσης παρόντες σε διάφορα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των αντίστοιχων κουμπιών στον ιστότοπό μας. Εάν επισκεφτείτε έναν τέτοιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων που έχετε εισαγάγει σε αυτό το δίκτυο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο πάροχος του δικτύου κοινωνικών μέσων μπορεί επίσης να επεξεργάζεται άλλες πληροφορίες.

Επιπλέον, ο πάροχος δικτύου κοινωνικών μέσων μπορεί να επεξεργάζεται τα πιο σημαντικά δεδομένα του συστήματος του υπολογιστή από το οποίο τον επισκέπτεστε, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο επεξεργαστή και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών.

Αυτό το δίκτυο μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον λογαριασμό εάν είστε συνδεδεμένοι με τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη του αντίστοιχου δικτύου ενώ επισκέπτεστε έναν τέτοιο ιστότοπο.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων από το αντίστοιχο δίκτυο μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εκεί και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη βρίσκονται στους αντίστοιχους κανονισμούς του υπεύθυνου μέρους.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Flickr: https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html

Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy

Λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας περιέχει περαιτέρω συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουμε αυτή τη δήλωση απορρήτου δεδομένων λόγω νομικών αλλαγών ή αλλαγών στις εσωτερικές μας διαδικασίες.

Status: 15.01.2021